logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Ľudia a partneri

LABORATÓRIUM GENOMICKEJ MEDICÍNY disponuje tímom skúsených odborníkov, ktorí využívajú moderné metódy a najnovšie poznatky o analýze DNA. Kolektív sa dlhodobo venuje vykonávaniu forenzných, paternitných testov, súdno-znaleckých DNA testov,  genografických testov, medicínskych genomických analýz DNA pre zdravotnícke účely ako ak pre samoplatcov.

Náš tím

Michal Konečný

Michal Konečný

riaditeľ, laboratórny diagnostik

RNDr. Michal Konečný, PhD. vyštudoval Katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je autorom mnohých článkov v slovenských aj zahraničných odborných žurnáloch. Bol členom pracovných skupín MZ SR – pre zriedkavé ochorenia, pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a pre diagnostiku syndrómu HBOC. V súčasnosti je predsedom výboru SSLG SLS a pôsobí aj ako oponent pre pracoviská PRIF a LF Univerzity Komenského v Bratislave a FPV UCM v Trnave.
Keď nešéfuje v práci, tak sa vo voľných chvíľach sa venuje deťom, futbalu a sadeniu stromčekov.

Marian Baldovič

Marian Baldovič

Laboratórny diagnostik, súdny znalec

Mgr. Marian Baldovič, PhD. je absolventom PRIF UK odboru antropológia. Venuje sa analýzam mitochondriálnej a Y chromozómovej DNA v populáciách Slovenska a štúdiu genetických faktorov viacerých ochorení. Má dlhoročné skúsenosti s rôznymi metódami analýzy ľudskej DNA ako aj archaickej DNA z archeologického materiálu. Podieľa sa na vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti Katedry molekulárnej biológie PRIF UK. Pôsobí aj ako súdny znalec z odboru genetika, odvetvie analýza DNA. Obľúbené činnosti: kniha, gitara, bicykel, plávanie.

Lenka Wachsmannová

Lenka Wachsmannová

Laboratórny diagnostik

RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD. je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK odboru genetika. V rámci svojho pôsobenia na Ústave experimentálnej onkológie (BMC ÚEO SAV) SAV sa podieľala na viacerých vedecko-výskumných projektoch, ako napr. diagnostika familiárnej adenomatóznej polypózy a štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom. V rámci pedagogickej činnosti pôsobila ako školiteľka a oponentka záverečných prác.
V rámci svojho voľného času trénuje zručnosť pri ručných prácach.

Nikola Pavlíková

Nikola Pavlíková

office manažér

Mgr. Nikola Pavlíková vyštudovala obchodnú ruštinu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Následne pracovala na administratívnych pozíciách v inžinieringovo-projekčnej spoločnosti, neskôr pre dodávateľskú spoločnosť z oblasti energetiky, spolupracujúcu s ruským trhom. S ruštinou sa nakoniec rozhodla rozlúčiť a v novembri 2019 sa pridala k nášmu genetickému tímu a má na starosti administratívny, ekonomický a personálny chod pracoviska.
Energiu si dobíja v prírode alebo na joge, a keďže má rada kreatívne tvorenie občas si namaľuje obraz alebo ušije nejaký nový kúsok do svojho šatníka.

Eva Juríková

Eva Juríková

Laborant

Eva Juríková dlhé roky pracovala ako diplomovaný zdravotnícky laborant v oblasti klinickej a molekulárnej genetiky, cytogenetiky. Vyštudovala Strednú zdravotnú školu odbor zubný laborant, keďže mala chuť ďalej študovať úspešne ukončila Strednú zdravotnú školu, odbor zdravotnícky laborant a ukončila špecializáciu v odbore Laboratórne metódy v genetike.
Okrem toho sa nám perfektne stará o poriadok v laboratóriu, ale najmä príjemnú (napr. aj vianočnú) atmosféru :-).

 

 

 

 

 

Petra Tilandyová

Petra Tilandyová

Laboratórny diagnostik

RNDr. Petra Tilandyová, PhD. je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre, odbor biológia (vedecko-výskumný smer). Svoje vzdelanie si rozšírila o doktorantúru v študijnom odbore patologická anatómia - súdne lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Po ukončení štúdia pôsobila v Martinskom bioptickom centre a zaoberala sa diagnostikou KRAS/NRAS/BRAF mutácií. Následne zmenila svoj život od základov a vydala sa do veľkomesta, kde si našla prácu v spoločnosti Trisomy s.r.o. zaoberajúcou sa prenatálnym testovaním vybraných chromozómových porúch vášho dieťatka. Vo firme pôsobí aj ako špecialista v trpezlivosti v podávaní dávok na zdravotné poisťovne.

Iveta Zmetáková

Iveta Zmetáková

Laboratórny diagnostik

Mgr. Iveta Zmetáková, PhD. vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Má dlhoročnú prax a skúsenosti v oblasti humánnej molekulárnej genetiky, epigenetiky a molekulárnej biológie. Venuje sa rutinnej DNA diagnostike dedičných ochorení a zavádzaniu nových metodík do diagnostickej praxe, ako aj analýzam DNA a epigenetickým reguláciám na vedeckej úrovni. Má praktické skúsenosti s rôznymi metódami analýzy metylácie DNA vrátane pyrosekvenovania, bisulfidového sekvenovania a kvantitatívnej metylačne špecifickej PCR (QM-MSP) a to z rôzneho biologického materiálu.
Zároveň Vás dokáže potrápiť pri pokrovom stole, alebo ju stretnete na tanečnom parkete pri rytmoch kubánskej salsy či angolskej kizomby :-). V súčasnosti svoje schopnosti využíva pri materských povinnostiach :-).

Andrea Patlevičová

Andrea Patlevičová

Doktorand

Mgr. Andrea Patlevičová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UCM v Trnave v odbore aplikovaná biológia. Momentálne je internou doktorandkou na katedre biológie v odbore molekulárna biológia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je školiteľkou a oponentkou záverečných prác. Témou jej dizertačnej práce je Štúdium variability ľudského mitochondriálneho genómu pomocou masívneho paralelného sekvenovania. Venuje sa DNA analýze ako recentných tak i archaických vzoriek. Jej najväčšou záľubou je brúsenie a drvenie kostí, čítanie kníh na ktoré nemá čas a jazdenie na koni, na ktoré nemá čas ani peniaze. K jej najväčším prednostiam patrí vytváranie nepredvídateľných a neočakávateľných situácií a to hlavne v laboratóriu :-).

Partneri