logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

ANCESTREE PATERNA PLUS

169€

Y-DNA genografický test PATERNALINEA PLUS je rozšírením testu PATERNALINEA, poskytne informáciu o najhlbších geografických koreňoch mužskej línie Vašich predkov. Pri tomto teste analyzujeme DNA chromozómu Y, ktorý majú len muži a prenášajú ho na svojich synov. Test preto možno vykonať len u mužov; ak oň má záujem žena, treba vyšetriť DNA jej otca alebo brata. Formou darčekového poukazu môžete test objednať ako dar pre blízku osobu.

 

Ako postupovať? Navštívte našu stránku www.ancestree.sk, kde si vyberiete test a vytvoríte objednávku.

 

  • Ak si test objednáte, zašleme Vám poštou odberovú tyčinku aj s návodom na jednoduchý výter ústnej sliznice.
  • Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu podľa platobných pokynov.
  • Vykonáme analýzu DNA, stanovíme tzv. Y-DNA haplotyp a určíme príslušnosť k Y-DNA haploskupine.
  • Certifikát s Vašou haploskupinou ako aj haplotypom Vám zašleme poštou, spolu so základnými informáciami o nájdenej haploskupine, mapkou jej geografického rozšírenia v Európe alebo vo svete, a informáciou o početnosti haplotypu a haploskupiny v našej populácii.

 

Zdieľať:

Pri genografickom Y-DNA teste PATERNALINEA PLUS vyšetríme 37 presne definovaných úsekov DNA chromozómu Y – tzv. Y-STR markerov – a stanovíme Y-DNA haplotyp. Príklad Y-DNA haplotypu je možné vidieť na výslednom certifikáte. Jednotlivé markery sú tu tu označené symbolom DYS + číslo, a hodnota markera (tzv. alela) je udaná číslom pod symbolom daného markera.
Y-haplotyp sa prenáša z generácie na generáciu rovnako ako Y-chromozóm: výlučne z otca na syna, čiže „po meči“, sledujúc mužskú rodovú líniu sa tak "dedí spolu s priezviskom". Haplotyp umožňuje určiť príslušnosť k jednej zo základných mužských rodových línií – k tzv. Y- haploskupine, čiže „Y-DNA klanu“.
Na Slovensku (a aj všeobecne v Európe) sa stretávame s približne desiatimi základnými Y-DNA haploskupinami, ktoré sa označujú veľkými písmenami, často v kombinácii s číslicami, alebo malými písmenami (napr. I1, R1a). Niektoré z nich sú veľmi zriedkavé, kým iné sú časté a členia sa na viaceré podskupiny.
Genetické vzťahy medzi jednotlivými haploskupinami a ich percentuálne zastúpenie v našej populácii znázorňuje obrázok Evolučný strom Y-chromozómových haploskupín. Veľkosť jednotlivých kruhov je úmerná percentuálnemu zastúpeniu príslušných haploskupín v našej populácii, spojnice medzi kruhmi ukazujú, ako boli jednotlivé haploskupiny v minulosti odvodené od spoločného koreňa.
Jednotlivé haploskupiny majú v rozličných oblastiach Európy (aj celého sveta) nerovnaké zastúpenie. Príklad rozloženia početnosti najčastejšej stredoeurópskej haploskupiny R1a v Európe a v jej okolí je na obrázku. Mnohé európske Y-DNA „klany“ vznikli ešte v staršej dobe kamennej (paleolite), teda pred vyše 10 000 rokmi a nachádzali sa v Európe už v tomto dávnom období. Iné sa dostali do Európy až počas tzv. neolitickej kolonizácie, teda po príchode prvých príslušníkov kultúry mladšej doby kamennej (neolitu) do Európy, ktorý začal pred približne 10 000 rokmi, prípadne až v období neolitu vznikli. Ďalšie haploskupiny sa dostali do Európy až v nasledujúcich tisícročiach a v DNA, získanej z kostrových pozostatkov z predchádzajúcich období ich nenájdeme.
V súčasnosti sa – vďaka pokrokom v populačnej genetike – identifikujú v rámci jednotlivých haploskupín aj podskupiny, prípadne ešte hlbšie línie, a o mnohých z nich sa už zistilo, kedy a kde vznikli, a ako a kedy sa ich príslušníci dostali do oblastí, v ktorých sa s nimi stretávame dnes. No nie vždy možno hlbšiu podskupinu spoľahlivo určiť pomocou stanovenia Y-DNA haplotypu.

Čo test PATERNALINEA odhalí?

Tento test poskytne informáciu o najhlbších geografických koreňoch mužskej línie Vašich predkov – teda genealogickej línie Váš otec – jeho otec – jeho otec ... atď., veľa generácií smerom dozadu. V Európe sa vyskytuje približne 10 takýchto základných línií – nazývajú sa haploskupiny a označujú sa písmenami, resp. písmenami v kombinácii s číslicami, napr. R1a, R1b, J2 a pod. Vznikli v dávnej minulosti ako dôsledok občasných dedičných zmien – mutácií – v DNA chromozómu Y – to je chromozóm, ktorý majú iba muži a odovzdávajú ho svojim synom.. Každá haploskupina má pôvod v inej oblasti Európy (napr. Škandinávia, Pyrenejský polostrov, Balkán a pod.), niektoré aj v geografických oblastiach mimo Európy (napr. Blízky východ, Kaukaz), a vie sa o nich, kedy v minulosti vznikli: najčastejšie sa to stalo pred viacerými tisícročiami. Väčšina haploskupín sa rozpadá do niekoľkých podskupín, ktoré majú užšiu geografickú lokalizáciu ako samotné haploskupiny a nižší vek.

Čo test PATERNALINEA neodhalí?

Test neodhalí príslušnosť ku konkrétnej národnosti, ani k etnickej alebo jazykovej skupine. No mnohé haploskupjny (alebo podskupiny) s niektorými etnickými, národnými či jazykovými skupinami výrazne korelujú: napríklad sú podstatne častejšie (alebo naopak zriedkavejšie) u príslušníkov slovanských národov ako u príslušníkov iných európskych etník, iné sú zasa charakteristické pre Rómov a v nerómskej populácii sa s nimi nestretneme, ďalšie sú typické pre príslušníkov židovského etnika a podobne. Takže určitú nepriamu informáciu o príslušnosti mužskej línie predkov k niektorej etnickej skupine test často poskytne.

Poskytne test PATERNALINEA informáciu o zdravotnom stave?

O zdravotnom stave vyšetreného človeka test neposkytne žiadnu informáciu, pretože týmto testom sa vyšetrujú iba medzigénové úseky DNA chromozómu Y, ktoré so zdravotným stavom, ani s inými vlastnosťami nesúvisia.

Čo sa testom PATERNALINEA analyzuje?

Analyzuje sa DNA chromozómu Y. Tento chromozóm majú iba muži a odovzdávajú ho svojim synom. Teda prenos Y-chromozómovej DNA generáciami prebieha výlučne po mužskej línii. Testom PATERNALINEA vyšetríme 36 presne určených úsekov Y-chromozómovej DNA (nazývajú sa markery typu STR), ktorých dĺžka medzi ľuďmi výrazne varíruje, takže sa len zriedkavo nájdu dvaja jedinci, ktorí by sa navzájom zhodovali v dĺžke všetkých 23 markerov, ak nie sú navzájom blízko príbuzní. Súbor dĺžok všetkých 36 markerov sa nazýva Y-DNA haplotyp. Haplotyp umožňuje určiť haploskupinu, prípadne aj podskupinu, do ktorej analyzovaná vzorka DNA patrí.

Pre koho je test PATERNALINEA vhodný?

Keďže Y-chromozóm majú iba muži, test možno vykonať výlučne u muža. Ak má o stanovenie svojej otcovskej línie záujem žena, je potrebné analyzovať DNA jej otca alebo brata.

Ako test PATERNALINEA prebieha?

Ak si test objednáte (vyplnením objednávkového formulára na tejto www-stránke), zašleme Vám poštou odberovú súpravu. Odberovú súpravu si môžete vyzdvihnúť aj u nás osobne. Podľa návodu, priloženého k odberovej súprave si urobíte výter ústnej sliznice na vatový tampón odberovej tyčinky; ak prídete osobne, výter Vám radi urobíme my. Vyplníte tlačivo objednávky testu, ktoré bude súčasťou zásielky, a odobranú vzorku spolu s týmto vyplneným tlačivom nám zašlete poštou v obálke, ktorá bude súčasťou našej zásielky (alebo ju donesiete osobne). Pri tej príležitosti uhradíte cenu testu poukázaním príslušnej sumy na účet, ktorého číslo (aj variabilný symbol, podľa ktorého identifikujeme platbu) nájdete na tlačive objednávky testu. (ak donesiete vzorku osobne, úhradu môžete vykonať u nás v hotovosti).

Kedy dostanem výsledok testu?

Výsledok Vám zašleme poštou (doporučene) do 19 pracovných dní odo dňa, kedy dostaneme vzorku a bude vykonaná úhrada ceny testu.

Ako vyzerajú výsledky testu?

Ako výsledok testu PATERNALINEA dostanete:

-       Ozdobný certifikát, v ktorom osvedčíme, do ktorej Y-DNA haploskupiny (prípadne aj podskupiny) Vaša Y-DNA patrí; na certifikáte je súčasne uvedený aj haplotyp analyzovanej vzorky;

-       Stručnú charakteristiku príslušnej Y-DNA haploskupiny, prípadne aj podskupiny;

-       Mapku, znázorňujúcu rozloženie početnosti nájdenej haploskupiny (prípadne aj podskupiny) v Európe a v jej okolí;

-       Schému „Evolučný strom Y-DNA haploskupín“ , z ktorej vyplýva, ako boli jednotlivé európske haploskupiny postupne odvodené (mutáciami) od prapôvodnej haploskupiny a aká je ich súčasná početnosť v našej populácii.

Čo sa stane s mojou biologickou vzorkou po skončení testu?

Vzorku zničíme najneskoršie do jedného mesiaca od vykonania analýzy. Takisto zničíme aj nespotrebovaný zvyšok DNA.

Ak si test objednáte, zašleme Vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého v súkromí a pohodlí domova urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice. Takýto odber je bezpečný a úplne bezrizikový. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber Vám môžme urobiť my. Na kvalitu takto získanej vzorky nemá vplyv zdravotný stav vyšetrovanej osoby a je možné ho spraviť prakticky hneď po narodení.