logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Psoriáza - Genetické vyšetrenie HLA-C*06

110€

Zdieľať:

Psoriasis vulgaris (PsV, lupienka) je chronické zápalové ochorenie kože, vyznačujúce sa epidermálnou hyperpláziou, zápalovou bunkovou infiltráciou a vaskulárnou prestavbou [1, 2]. Vyskytuje sa približne u 2% všeobecnej populácie, pričom kožné prejavy psoriázy sú viditeľné, a teda majú negatívny vplyv na kvalitu života pacientov, navyše až u 40% psoriatikov sa rozvíja psoriatická artritída a u 5% psoriatikov je artritída závažná a spôsobuje deformácie [3]. Etiológia ochorenia zahŕňa genetické aj environmentálne faktory, avšak jednoznačná priama príčina psoriázy nie je známa.

Vedecké štúdie v rodinách preukázali, že psoriáza je ovplyvnená určitým genetickým pozadím, avšak vo väčšine prípadov ide o multifaktoriálnu dedičnosť [4], t.j. dedičnosť ovplyvnenú viacerými faktormi. Vedecké štúdie detegujú stále nové kandidátne lokusy a oblasti DNA potenciálne asociované s psoriázou, avšak gény resp. ich varianty sa nedarí presne identifikovať a potvrdiť [5]. Väčšina odbornej literatúry sa všeobecne zhoduje, že hlavný genetický determinant psoriázy, označený ako „predispozícia na psoriázu 1“ (PSORS1, MIM 177900), sa nachádza v hlavnom histokompatibilnom komplexe (MHC) [6].

Asociácie medzi psoriázou a génom ľudského leukocytového antigénu (HLA) v MHC sú pozorované už viac ako 100 rokov [7]. Na základe týchto pozorovaní bol identifikovaný gén/alela pre HLA-C*06 ako hlavný genetický polymorfizmus asociovaný s psoriázou s tzv. včasným nástupom (typ 1) [8] a podtypom tzv. guttate psoriázy. Celosvetová frekvencia prítomnosti alel HLA-C*06 sa veľmi líši a pohybuje sa od 14,1% do 59,1%, zatiaľ čo percento pacientov so psoriázou nesúcich alely HLA-C*06 sa podľa Chen et al. [9] pohybuje od 10,5% do 77,2%. Hoci je prítomnosť alel C*06 asociovaná s uvedeným ochorením, frekvencia alel nekoreluje s prevalenciou ochorenia, takže patogenéza psoriázy kumuluje genetické, environmentálne a imunologické faktory.

Biologická terapia predstavuje aktuálne pokročilý typ liečby psoriázy. Klinické štúdie však ukazujú, že dokonca ani vysoko selektívne terapeutiká, nie sú účinné u všetkých pacientov a môžu byť spojené so závažnými vedľajšími účinkami [10].

V poslednom období niekoľko štúdií preukázalo významné zvýšenie odpovede na liečbu ustekinumabom u pacientov pozitívnych na prítomnosť alel HLA-C*06 [10 - 14]. Talamonti a kol. [13] publikovali, že HLA-C*06 pozitívni pacienti reagujú rýchlejšie a efektívnejšie na ustekinumab (96,3% dosiahlo PASI 75 v 28. týždni) ako HLA-C*06 negatívni pacienti (72,7%). Podobné výsledky sa zistili aj u čínskych pacientov, u ktorých viac HLA-C*06 pozitívnych pacientov dosiahlo PASI 75 a PASI 90 po 4 - 28 týždňoch terapie, v porovnaní s HLA-C*06 negatívnymi pacientmi [14].

Prítomnosť alel HLA-C*06 pravdepodobne ovplyvňuje rôzne aspekty psoriázy, od geneticky podmienenej citlivosti na liečbu po klinické prejavy, komorbiditu a účinnosť liečby. Je zaujímavé, že hoci pozitivita prítomnosti alely HLA-C*06 je zvyčajne spojená so závažnejšou a nestabilnejšou formou ochorenia, zdá sa, že odpoveď na liečbu je u uvedených pacientov účinnejšia či už pre konvenčné látky, tak aj pre určité biologické látky.

Uvedené fakty poukazujú na potrebu detekcie alely HLA-C*06 ako markera citlivosti na psoriázu, ako aj  farmakogenetického markera odpovede na ustekinumab.

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii